Neuro lingvistické programování pro řídící pracovníky

Následující článek byl publikován v únoru naším mediálním partnerem, časopisem Business Car.

Jak píše J. Řezáč ve svém pojednání o novém modelu podnikání, změny, které přináší současná dynamická doba, se nutně promítají i do všech oblastí podnikání a do způsobu rozvoje a vedení lidských zdrojů obzvláště. Ukazují, že ne vše lze spočítat, předpovídat a naplánovat, že etická a morální selhání nelze léčit ekonomickými nástroji. To, co rozhoduje o úspěchu v současné krizové době i v budoucnu jsou angažovaní lidé, vedení lídry, kteří jim rozumí, umí z nich dostat maximum při oboustranné spokojenosti. To klade především velmi náročné požadavky na osobnostní profil moderního manažera.

Dávná i nedávná historie dokazuje, že lidé, kteří se dokázali nejrychleji zorientovat v prostředí a v době, v které žili, dosahovali největších úspěchů. Schopnost vidět věci z jiné perspektivy a neztratit půdu pod nohama je základní šancí na úspěch. Jedinec s nejpružnějším myšlením a chováním, s ochotou se neustále učit a rozvíjet, může maximálně ovlivnit (a obecně i ovlivňuje) cokoliv a kohokoliv.

Neuro lingvistické programování je moderní způsob jak se stát takovým úspěšným jedincem. Jak se stát lídrem pro své lidi, nenahraditelným manažerem pro svou firmu. V NLP jde o pochopení lidské komunikace a způsobu myšlení, jakým si vytváříme realitu. Je to souhrn zásad, postojů a technik vedoucí k pochopení skutečného lidského chování a myšlení. NLP umožňuje změnit pozitivním způsobem komunikaci, návyky, a z nich vyplývající chování, a tím i výsledky práce manažerů tak, že jim umožní nejdříve pochopit a následně změnit to, jak myslí, jak cítí a jak se chovají a pomůže jim totéž pochopit i u druhých. NLP je uměním osobního vyniknutí.
Pojďme si říct, co vlastně znamenají tři písmena, ze kterých se název NLP skládá:

 • N - neuro – neurony - mozkové buňky
 • L - linguistic – lingvistické - slovní
 • P - programming – programování - formování

Můžeme tedy říct, že se jedná o formování a ovlivňování mozku jedince pomocí slov.

NLP poskytuje techniky a postupy, které byly získané sledováním a následným modelováním chování úspěšných lidí. Vytvoření modelu chování, odhalení principů a vzorců jednání, poskytuje účinnou metodiku, která vedou k žádoucímu výsledku.

Pomocí NLP technik je možné se naučit:

 • snadněji měnit návyky a vzorce chování, které nás omezují
 • zvládat stres v každodenním životě
 • nastavit sobě i druhým cíle způsobem, který usnadní jejich dosažení
 • objevit v sobě vnitřní sílu – hnací motor v sobě i druhých
 • obstát v emocionálně vypjatých situacích
 • zdokonalovat svou emoční inteligenci
 • měnit svůj systém přesvědčení tak, aby Vás neomezoval, ale posiloval
 • klást v každé situaci klíčové otázky
 • pracovat efektivně na své výkonnosti a plánovat si svůj čas
 • nalézat nové možnosti řešení problému
 • porozumět sobě i druhým díky pochopení základních prvků myšlení a vnímání
 • porozumět a používat řeč těla k navazování a udržování dobrých vztahů
 • číst i zdánlivě neznatelné neverbální signály, které Vám prozradí, jak druzí myslí
 • vidět problémy z různých úhlů
 • zvyšování sebedůvěry

NLP nabízí však i bonus. Jakmile totiž začnete aplikovat techniky NLP, získáte něco navíc. Změna se samozřejmě projeví i v běžném životě v podobě zlepšení vztahů s ostatními lidmi, v životní spokojenosti, v úbytku stresových situací či v dosažení vnitřní harmonie. To vše a mnohé další se tak promítne do zvýšení kvality i vašeho osobního života. Umožňuje nalezení rovnováhy mezi prací a osobním životem – work life balance.

Moje osobní zkušenost s neuro lingvistickým programováním

Neurolingvistické programováníTak jako každý lektor se snažím i já o osobní růst, rozšiřuji si znalosti a metody práce, abych mohla co nejlépe a efektivně naplňovat očekávání lidí v kurzech, které vedu. A to byl důvod, proč jsem rozhodla investovat do sebe poměrně značnou částku. Zkušenost mi velela, abych využila možnosti úhrady formou několika splátek. Co kdyby to nebylo, to co očekávám, lépe a bez ztráty mohu couvnout. Klasická zadní vrátka. Po prvním modulu jsem si říkala, že jde zase o nějakou osobnostní typologii. Dala jsem však NLP šanci a rozhodla se, že absolvuji ještě jeden modul (koneckonců jsem ho měla už předplacený), pak případně kurz ukončím. Po absolvování všech modulů mohu s klidným svědomím říct: Považuji kurz NLP za vynikající investici do sebe.

Každý modul NLP byl pro mne otevřenými dveřmi, za kterými byla nová překvapení a nové možnosti – práce se submodalitami, kotvami, kolo rovnováhy atd. Vše využitelné v mé praxi, ať už při vedení kurzů nebo v koučingu. Například v modulu zaměřeném na techniky a metody stanovování cílů a strategie jejich dosažení, jsem ještě v průběhu kurzu dokázala nejen naplánovat, ale i realizovat jeden z osobních cílů, který do té doby nebyl ani jasně definován – byl jen stálým nekonkrétním a hlavně do té doby dle mého mínění nerealizovatelným přáním.

Absolvovala jsem v rámci svého rozvoje několik kurzů zaměřujících se na porozumění sobě a lidem. Co mi však chybělo, bylo to, že jsem nevěděla, jak nežádoucí zjištění rychle a snadno změnit. Měla jsem pro lidi pochopení, vyplývající z porozumění, mohla jsem se přizpůsobovat druhým ve smyslu naladění se na stejnou vlnu, abychom něčeho společně dosáhli. Teprve až NLP mi však nástroje ke změně poskytlo. Jednoduše řečeno, nejen že získám poznání - pochopení, ale také vím co mohu udělat, abych to jednou provždy změnila.

Nejen, že jsem si ujasnila, co od života ať už osobního, tak i pracovního očekávám já, včetně toho, jaké mám možnosti a jaké jsou mé limity. Ale také prostřednictvím různých metod NLP jsem hlouběji a z jiných úhlů pohledu pronikla do způsobů lidského myšlení a vyjadřování. Rozšířila jsem si hranice možností jak porozumět lidem a usnadnila si tak cestu k účastníkům svých kurzů. Díky tomu se mohu nejen na ně naladit, ale i za využití metod NLP poskytnout jim z pozice lektora kvalitnější radu, návod a i pomoc. Například jak nastartovat osobní růst, jak pochopit a porozumět lidem kolem sebe, jak odbourat neefektivní a nežádoucí a tím i omezující myšlení a chování. Proto se manažery nyní v kurzech snažím přivést k poznání, že tento přístup je ve vztahu k lidem i výsledkům vysoce efektivní. A odezva je velmi pozitivní.

Point úspěchu neurolingvistického programování vidím právě v metodách a technikách, které využívá. Nastartují nás nejen k plánu, ale především ke změně a výsledkům, a hlavně naleznou zdroj vnitřní motivace a přílivu energie pro stálé „dobíjení se“. A to je pro manažery hodně důležité. Osvojí-li si je a budou-li je v praxi používat, pak jejich úspěchu nestojí nic v cestě.

 


autor: Hrbáčová Dana
další články autora »

Počítadlo návštěv